پنجشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۹

با فرستادن نامه حاضر به افراد مسئول و مجامع بین المللی، نسرین ستوده را در درخواست هایش یاری کنیم

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.htmlThis is a  letter we can copy/paste
IT ONLY TAKES 30 Secs to EMAIL

شما می توانید نامه خود را به افراد، نهادهای حقوقی و مجامع سیاسی و بین المللی که آدرس ایمیل، شهر و کشورشان در در ادامه مطلب آمده است ارسال نمائید.


Dear [the correct name

I demand that this government exert the utmost diplomatic pressure on the Islamic Republic of Iran to:
1) to immediately release Nasrin Sotoudeh and drop ALL charges against her.
2) stop the persecution of all Iranian human rights lawyers and adhere to the international human rights laws in which the Iran government is a state party.
3) allow Nasrin Sotoudeh to continue her work as a human rights attorney uninterrupted and allow her to visit her clients and give her access to her clients files and paperwork as guaranteed by judicial law.

Sincerely
[your name]

Email to be sent to the following email addresses:

http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=npillay@ohchr.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Iran_team@amnesty.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=michael.spindelegger@bmeia.gv.at, kab.bz@diplobel.fed.be, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@mvp.gov.ba, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=iprd@mfa.government.bg, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ministar@mvpei.hr, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=minforeign1@mfa.gov.cy, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=podatelna@mzv.cz, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=udenrigsministeren@um.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=vminfo@vm.ee, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=umi@formin.fi, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bernard.kouchner@diplomatie.gouv.fr, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=inform@mfa.gov.ge, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=guido.westerwelle@auswaertiges-amt.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=gpapandreou@parliament.gr, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=titkarsag.konz@kum.hu, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=external@utn.stjr.is, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=minister@dfa.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=gabinetto@cert.esteri.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=segreteria.frattini@esteri.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mfa.cha@mfa.gov.lv, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=urm@urm.lt, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tonio.borg@gov.mt, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=secdep@mfa.md, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=m.verhagen@minbuza.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=post@mfa.no, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=DNZPC.Sekretariat@msz.gov.pl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=registrator@foreign.ministry.se,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=i.bokova@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tehran@unesco.org , http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@eda.admin.ch ;

Austria, media:


Belgium, media:


Denmarkhttp://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=udenrigsministeren@um.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bagsiden@pol.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=chefredaktionen@pol.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=debat@pol.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Dokumentar@dr.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=erhverv@pol.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=fejl.fakta@pol.dk,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=i@information.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ibyen@pol.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jp@jp.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kristeligt-dagblad@kristeligt-dagblad.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lordagsliv@pol.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mediarium@jp.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=plus@pol.dk, politiken.dk@pol.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=radioavisen@dr.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktionen@berlingske.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktionen@eb.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ritzau@ritzau.dk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=udland@jp.dk.

 EU Foreign Ministeres:

http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=michael.spindelegger@bmeia.gv.at; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=main@mail.gov.by; kab.bz@diplobel.fed.be; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@mvp.gov.ba; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=iprd@mfa.government.bg; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ministar@mvpei.hr; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=minforeign1@mfa.gov.cy; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=podatelna@mzv.cz; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=udenrigsministeren@um.dk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=vminfo@vm.ee; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=umi@formin.fi; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bernard.kouchner@diplomatie.gouv.fr; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=inform@mfa.gov.ge; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=guido.westerwelle@auswaertiges-amt.de; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=gpapandreou@parliament.gr; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=titkarsag.konz@kum.hu; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=external@utn.stjr.is; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=minister@dfa.ie; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=gabinetto@cert.esteri.it; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=segreteria.frattini@esteri.it; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mfa.cha@mfa.gov.lv; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=urm@urm.lt; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mailmnr@mfa.gov.mk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tonio.borg@gov.mt; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=secdep@mfa.md; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=m.verhagen@minbuza.nl; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=post@mfa.no; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=DNZPC.Sekretariat@msz.gov.pl; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=miguel.moratinos@maec.es; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=registrator@foreign.ministry.se; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@eda.admin.ch;


German politicians and media:
http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=barbara.lochbihler@europarl.europa.eu; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=heidi.hautala@europarl.europa.eu; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=guy.verhofstadt@europarl.europa.eu;http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=daniel.cohn-bendit-office@europarl.europa.eu; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=guido.westerwelle@auswaertiges-amt.de ; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@faz.de , http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=amlung.r@zdf.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=b.breuer@multimedia.zgs.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bilke.n@zdf.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=chefred@taz.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@zdf.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=leserdienst@stern.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mail@vox.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mueller.kar@zdf.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=politik@fr-online.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@publik-forum.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@sueddeutsche.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@tagesschau.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@teckbote.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rifert.c@zdf.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=spiegel_online@spiegel.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=suedwest-presse.redaktion-chefredaktion@swp.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=verlag@wochenblatt.net

<http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ahlers.m@zdf.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=katja.auer@sueddeutsche.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=andreas.bachmann@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=uli.bachmeier@augsburger-allgemeine.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hgb.becker@gmx.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=berls.u@zdf.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=landespolitik@abendzeitung.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=christian.deutschlaender@merkur-online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Englisch99@t-online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rudolferhard@hotmail.com>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=christian.faul@brnet.de>;  <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=roswin@t-online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=juergen.fischer@donaukurier.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=armin.friz@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=maxbuero@aol.com>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=friedrich.hettler@bayerische-staatszeitung.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hilbig@focus-r.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=max.haegler@sueddeutsche.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Ralf.Isermann@afp.com>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Peter.Issig@wams.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=petr.jerabek@ddp.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=alexander.kain@pnp.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=barbara.kammerer@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=abendschau@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=birgit.kruse@sueddeutsche.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=christian.kraemer@reuters.com>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jens.kuhn@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=peter.kveton@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=alexandra.koeniger@dlv.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=s.lahrtz@nzz.ch>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Lampe@blr.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Ernest.Lang@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktionlehner@gmx.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rlosch@ap.org>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Stefan.Maier@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cmauermayer@aol.com>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mayr-buelow@camp-tv.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ulrich.meyer@ddp.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rainer.munz@rtl.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kpm.mueller@online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nerowski@t-online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nikolaus.neumaier@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=conny_neumann@spiegel.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@tapes-and-tales.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hans.oberberger@antenne-bayern.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rolf.poss@t-online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=antje.poehner@ddp.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=annette.ramelsberger@sueddeutsche.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redmuenchen@kna.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=xrettnerx@aol.com>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=karsten.riechers@bild.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Deutschland.Radio@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=a.schaeffer@faz.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=julio.segador@brnet.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Steinmayr@blr.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=steinmayr@radiodienst.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=henry.stern@mainpost.de>;<http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kassian.stroh@sueddeutsche.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=waltraud.taschner-kupka@bayerische-staatszeitung.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=r.tresselt@t-online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Trost.Christoph@dpa.com>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jumkor@t-online.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=m.weber@stz.zgs.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=heidi.wolf@bayern.landtag.de>; <http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ezimmermann@epv.de>;

Holland: http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=m.verhagen@minbuza.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=annelies.de.korver@human.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=human@omroep.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=internet@ad.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Actie@ad.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Internet@ad.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Digitaal@ad.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Online@ad.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Uwnieuws@ad.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=internetredactie@parool.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nieuwsdienst@telegraaf.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nrc@nrc.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=publieksreacties@rtv.nos.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactie@nd.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactie@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=economie@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=groen@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=internet@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kunst@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=parlement@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=verdieping@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=wetenschap@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactie@volkskrant.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=buitenland@trouw.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=staatscourant@sdu.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tros@omroep.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=webmaster@avro.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=webredactie@eo.nl,

Ireland, media 
http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@waterford-today.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kandrews@galwayadvertiser.ie http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lettersed@irish-times.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=moconnor@galwayadvertiser.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=usinnott@galwayadvertiser.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dmalone@kerryman.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@clarechampion.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@donegalnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@fermanaghherald.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@leitrimobserver.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@mayonews.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@waterford-news.ie,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editorial@nenagh-guardian.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editorial@southernstar.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=eruddy@unison.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@connacht-tribune.ie, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@emigrant.ie

Italy media: 
http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=direzionefc@stpauls.it,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=espresso@espressoedit.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=famigliacristiana@stpauls.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=giancarlo@magalli.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=giuseppe.marra@adnkronos.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=grr@rai.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ildirettore@ilfoglio.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@coalit.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@nessunotocchicaino.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lettere@avvenire.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lettere@ilfoglio.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lettere@lastampa.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letteredirettore@aol.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=milan.newsroom@reuters.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mondo3@rai.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=newsletter@santegidio.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ornet@ossrom.vahttp://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=press@immedia.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=programmi@la7.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redazione@asca.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redazione@avanti.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redazione@ilmanifesto.mir.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=segretcor@corriere.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=segreteria@asca.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=telepress@diesis.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=televideo@rai.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tg1_esteri@rai.it


http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=71000@aftonbladet.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ettan@aftonbladet.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=anita.nasberg@ltz.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=arne.lindh@folkbladet.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=chefred@svd.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=christer.sandberg@folkbladet.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=elisabet.rydell-janson@ltz.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=gefle.dagblad@gd.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=insandare@hallandsposten.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jonathan.falck@gp.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=marta.magnuson@gp.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=malin.perk@folkbladet.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=olaf.zobel@folkbladet.se, redaktion.gt@gotlandstidningar.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@folkbladet.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@gotlandsallehanda.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@halsingekuriren.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@kkuriren.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktionen@hallandsposten.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktionen@hd.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktionen@tt.se,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=webmaster@folket.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=webmaster@svd.se

Switzerland, media :


United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO):

http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.norway@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=s.williams@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=i.le-fournis@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=d.kebe@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=r.amelan@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=a.bardon@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=l.iglesias@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=j.sopova@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tehran@unesco.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=delegation-paris@ec.europa.eu,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=AU-Geneva@africa-union-gvao.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.palestine@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ParisUNESCO@state.gov, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.united-kingdom@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.emirats-arabes-unis@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.turquie@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.suisse@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.suede@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.spain@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.slovenie@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.ireland@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=paul.murray@dfa.ie,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=orlaith.fitzmaurice@dfa.ie,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.italy@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=israel-unesco@paris.mfa.gov, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.italie@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Culturalbureau@yahoo.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.japan@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.koweit@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=embassy.france@mfa.gov.lv, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.liban@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=PAU@minbuza.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.islande@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.grece@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Unesco@amb-allemagne.fr, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.finlande@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.france@unesco-delegations.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dl.denmark@unesco-delegations.org,

List of UNESCO Chairs and UNITWIN Networks in the field of Peace and Human Rights:


UNESCO representative in Iran:

 United states of America : http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lblack@tribune.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@latimes.com,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@newsweek.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@nytimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@time.com,http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@usnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@washpost.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lstatom@newschannel5.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Mark.McGonigle@latimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mhewlett@wsjournal.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mwagner@dispatch.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=newshour@pbs.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=news-tips@nytimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nightly@nbc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nytnews@nytimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=smmills@tribune.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tmalone@tribune.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=today@nbc.com
http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=allen@allenroland.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=andrew@wbhm.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=byron@byronspeaks.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cavuto@foxnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cohencolumn@aol.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ecassel1@cox.net, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@commondreams.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ehwhite@ap.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hjb@hjbashman.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@vision.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jeff.franks@reuters.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kevin.oneal@indystar.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@washpost.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mary@maryshawonline.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=media@aclu.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nightly@nbc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=npr_response@npr.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=phillyrose623@verizon.net, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tgest@sas.upenn.edu, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tkerr@ithaca.edu, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=udesk@unc.edu, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=wayjradio@aol.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=wb33news@tribune.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=wbenjaminson@ap.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=weekendtoday@nbc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=wnn@abcnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=worldnewstonight@abcnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ww@workers.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=yorknewmedia@yorknewstimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=YourMoney@abc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=yourturn@npr.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ZIMMERL@wfor.cbs.com

Please copy the media in C.C.:

http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nightline@abcnews.comhttp://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=evening@cbsnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=earlyshow@cbs.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=60m@cbsnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=48hours@cbsnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ftn@cbsnews.comhttp://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dateline@nbcuni.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hardball@msnbc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=joe@msnbc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nightly@nbc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=today@nbc.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=newshour@pbs.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=city@thestar.ca, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@latimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@nytimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Bruce.Wallace@latimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Mark.McGonigle@latimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=news-tips@nytimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=foreign@nytimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nytnews@nytimes.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@usatoday.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=wsj.ltrs@wsj.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@washpost.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ombudsman@washpost.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@newsweek.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@time.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=letters@usnews.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@ap.org, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tips@upi.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@faz.de, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactie@volkskrant.nl, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ole.erik.almlid@aftenposten.no, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bjorn.hedensjo@dn.se, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redaktion@tages-anzeiger.ch, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=foreign.news@thetimes.co.uk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=simon.jeffery@guardian.co.uk, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redazione.tg5@mediaset.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redazione.studioapertorm@mediaset.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=skytg24.redazione@skytv.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=segreteria_roma@repubblica.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=roma@lastampa.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=esteri@liberazione.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=segreteria@unita.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lorenzocairoli@hotmail.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redazione@ilmanifesto.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nadiapizzuti@gmail.com, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nadia.pizzuti@ansa.it, http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=news@sky.com; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=a.buncombe@independent.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=a.grice@independent.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=a.rawnsley@observer.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=alan.rusbridger@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=andrew.marr@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bill.neely@itn.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Craig.oliver@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=david.gow@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=e.macaskill@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=editor@medialens.org; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ghenry@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=i.katz@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ian.black@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ian.rumsey@itn.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=j.carvel@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=j.freedland@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=j.hari@independent.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=j.mullin@independent.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=james.naughtie@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=james.reynolds@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jim.gray@itn.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jo.carr@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=john.Humphrys@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=john.irvine@itn.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=john.mulholland@observer.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=john.sweeney@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jon.snow@itn.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jonathan.munro@itn.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=l.doyle@independent.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=larry.elliott@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=madeleine.bunting@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=malcolm.balen@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mark.popescu@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=michael.white@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mike.wooldridge@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=paul.johnson@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=peter.beaumont@observer.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=peter.horrocks@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=peter.rippon@bbc.co.uk;   http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=r.norton-taylor@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=reader@guardian.co.ukhttp://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=robert.mccrum@observer.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=robert.moore@itn.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=sarah.montague@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=steve.herrmann@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=t.davies@independent.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=t.radford@guardian.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=today@bbc.co.uk; http://us.mc815.mail.yahoo.com/mc/compose?to=w.woodward@guardian.co.uk;The physical condition of human rights lawyer Nasrin Sotoudeh is deteriorating as a result of a dry hunger strike (no food or water) that she began in Evin prison on Sunday October 31, 2010.
Radio Farda quotes Sotoudeh’s husband Reza Khandan saying that in addition to not eating, his wife has stopped drinking water to protest the denial of her rights in prison.
Reports indicate that Nasrin Sotoudeh announced her dry hunger strike on November 3, 2010 when her family and children were visiting her in prison. It goes without saying that Sotoudeh’s children were extremely distressed and depressed at the sight of their mother who was in poor physical condition and had lost a lot of weight. The family reported however that despite everything, Soutoudeh was in good spirits.
Nasrin Sotoudeh is the lawyer representing a number of political prisoners in Iran including Heshmatollah Tabarzadi, . She was arrested on September 4, 2010 after being summoned to the prosecutor’s office in Evin prison. She ended her previous hunger strike after the numerous requests from her family and the other political prisoners. According to Sotoudeh’s husband Reza Khandan, even though the Tehran Prosecutor Abbas Jafari Dolatabadi met with her on Wednesday, nothing has been done to improve her physical condition.هیچ نظری موجود نیست: