گرد همایی حامیان مادران پارک لاله/لس آنجلس -ولی در اعتراض به  وضعیت اسفبار زندانها 
 و اعمال شکنجه های سبعانه زندانیان سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی

 هشدار تکرار فاجعه  کهریزک در زندان قرچک
 شنبه 14 می   / ساعت 4-2
کنار دریاچه پارک بلبوا/ شهر انسینو- منطقه ولی
ورودی: خیابان بلبوا، بین ویکتوری و بربنک