چهارشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۹۱

امید / شعر / فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی


                      امید
مجید نفیسی


امیلی دیکنسون "امید" را
پرنده ای می خوانَد
که در جان او آشیان دارد
و بی آنکه از او دانه ای بخواهد
پیوسته آواز می خواند.
من          آن را چون جیرجیرکی دیدم
که در خواب های کودکی ام ظاهر شد،
در شعرهای نوجوانی ام بالید
و در هیاهوی یک انقلاب گم شد.

امروز در تبعید تنها مانده ام
اما هنوز هم
وقتی به ایوان می روم
تا به تنها گلدان خانه ام آب دهم
آوای جیرجیرکی را می شنوم
که از پشت خیزران های همسایه
مرا به سوی خویش می خواند.

 سوم نوامبر 2012
 
 
 
Hope
by Majid Naficy
Emily Dickinson calls “hope” a bird
Who has perched in her soul
And without asking for seeds
Sings incessantly.
I saw it as a cricket
Who appeared in my childhood dreams,
Grew in my adolescent poems
And disappeared in the hubbub of a revolution.
Today I am left alone in exile
And yet, when I go to the balcony
To water the only flower in my house,
I hear the sound of a cricket
Who is calling me
From behind my neighbor’s bamboos.
November 3, 2012
http://www.iranian.com/main/2012/nov/hope
 

هیچ نظری موجود نیست: