دوشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۹۱

ما زجنس ِ نور وُ پرده های منتظر، نشسته ایم / شعر / رضا مقصدی

            
ما زجنسِ نور وُ پرده های منتظر، نشسته ایم
رضا مقصدی
............................
هیچ کس
حرفِ تیره ی تبار ِ شبگرفته را به خانه اش نمی بَرَد
پنجره، نیازمندِ روشنی ست
پرده های منتظر نشسته ، نیز .
 
باغ  هم ، چنانکه برگهای زخمدیده گفته اند
عاشقِ ستاره های نو شکفته اند .

حرف ِ تیره ی تبار ِ شبگرفته را به خانه مان ، نمی بریم.
ما زجنسِ پنجره
ما زجنس ِنورو ُپرده های منتظر، نشسته ایم.
باغ ِ بیقرار ِ در درون ِ هسته ایم .

هیچ نظری موجود نیست: