شنبه، آذر ۱۱، ۱۳۹۱

پاریس، همراه با ستوده و اعتراض به هرگونه خشونت علیه زنان

ویدیوی این گردهمآئی
اعضای کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی برای افشای اِعمال خشونت های سازمان یافته دولتی علیه زنان در ایران، و به ویژه برای اطلاع رسانی درباره وضعیت خطرناک نسرین ستوده پس از چهل و پنج روز اعتصاب غذا، در بعداز ظهر جمعه 30 نوامبر، در یک گردهمایی که به دعوت شهرداری پاریس و با حضور معاون شهردار در امور زنان در برابر شهرداری پاریس برگزار شد شرکت کردند.
آنها با پوسترهای بزرگی از نسرین، چسباندن عکس او بر روی بادکنک های سفیدی که از طرف برگزارکنندگان تهیه شده بود، نوشته و عکس درباره خشونت دولتی بر زنان در ایران و پخش بیانیه به فرانسه در همین زمینه، توجه شرکت کنندگان در گردهمایی و عابران را به مسائل زنان در ایران و وضعیت نسرین ستوده جلب کردند. نمایندگان انجمن های دفاع از حقوق زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران زیادی در سخنانی کوتاه همبستگی خود را با مبارزه زنان در سراسر جهان و اعتراض و انزجارشان را از انواع خشونتی که بر زنان اعمال می شود ابراز کردند. تعدادی از ایرانیان ساکن پاریس هم در این گردهمایی حضور داشتند.

هیچ نظری موجود نیست: