یکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۹

نامه مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران ) و حامیان آنان در خارج از کشور، به مادران تونس و مصر

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html
بیایید در کنار فرزندان مان بایستیم که پیروزی از آن ماست!

نامه مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) و گروههای حامی آنان در خارج از کشور، به مادران جانباختگان قیام مردمی تونس و مصر به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی،  و ایتالیایی 


این روزها به هرجا که می نگری، خوشه خشمی را می بینی که شعله ور شده است
 نیک می دانیم که تلخی از دست دادن فرزند، چه سخت و توان فرساست . دهها عزیز از دست رفته  در راه آزادی و دمکراسی  برای کشور هایمان بازگشتی ندارند، ولی چه زیبا رفتنی ست وقتی که امید رهایی دیگران را با خود همراه دارد. امیدی  که نباید به تجربه تلخ کامی دیگری انجامد.

فرایتان می خوانیم تا در یک همبستگی مادرانه عمیق و جهانی، دردهای مشترک را فریاد زده و دامان مهر مادری را برای  
اینک 
 ساختن جهانی دیگرگون بگسترانیم که تنها مادری و مهر اوست که می تواند نگهبان دوستی و مهر در جهان باشد.
بیایید مادران تمام فرزندان جهان باشیم و صلح و آرامش و آزادی را نوید دهیم.

ما مادران عزادار ایران (مادران پارک لاله)  امید داریم، روزی فرا رسد که در کشور ما نیز شادکامی پیروزی، درد جانکاه از دست دادن فرزند را دمی فرو کاهد و فضایی فراهم گردد تا با آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو شکنجه و اعدام و سنگسار و محاکمه کلیه آمران و عاملان جنایت های سی و دو سال گذشته در دادگاه های مردمی، اسرار مگو از رمزخانه های پنهان، به در
آید تا ما نیز بتوانیم به آسودگی در کنار دیگر فرزندانمان، پاک و سالم و بی خطر، آزادانه زندگی کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: