پنجشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۲

تصویری که قلب هر انسانی را به درد می آورد

تصویر کودکی در یتیم خانه ای در عراق، دخترکی که هرگز مادرش را ندیده و تصویر خیالی او را بر زمین، نقش زده و در آغوش او غنوده است
یک لحظه به کودکانی فکر کنیم که مادرانشان سالهاست پشت دیوارهای زندان بسر می برند و آنان از مهر و بودن با مادر محروم اند. لحظه ای به مادرانی بیاندیشیم که در دست مشتی ظالم، جرثومه های فساد رژیم اسلامی، برای درآغوش گرفتن کودکان خود، دقیقه شماری می کنند 
در این جهان جنگ زده، در این حکومت هائی که جان آدمی کمترین ارزش را دارد، بیائید تا دیر نشده کودکان بی سرپرست و استعدادهای فراوانی که به اندک نوازشی سبز می شوند و می بالند را دریابیم


هیچ نظری موجود نیست: