چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۲

به مادران سوگوار / شعر / مجید نفیسی

به مادران سوگوار

 زمانه ترا چون انار سرخی
در آستانه ی استودان* فروشکست
تا کرکسان، نه از خون شهیدان
که از دل گرم تو بنوشند.
اگر می دانستم که زندگی چنین سرخ است
آیا خود را
در زهدان تو پنهان نمی کردم؟

۳۰ اکتبر ۱۹۸۶
 
مجید نفیسی
* دخمه ی مردگان زردشتی یزد که در برابر آن انار می شکستند.
 
To the Mourning Mothers 
The times broke you
Like a red pomegranate
At  the threshold of the ossuary*
So that vultures
Could drink blood
Not from martyrs
But from your warm heart.

If I knew that life was so red
Would I not hide myself
In your womb?

October 30, 1986
Majid Naficy
* The Zoroastrians in Yazd, Iran, placed pomegranates near a bone house, where they used to expose their dead.

 

 


هیچ نظری موجود نیست: